×
search-icon Created with Sketch.

Anunț – Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Organizează concurs conform H.G. 286/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în data de 09.09.2019, ora 10ºº, pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție pe perioadă nedeterminată pentru următoarele posturi:
– 1 post consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic;
– 3 posturi inspector de specialitate în cadrul Biroului Cultural, Proiecte, Evenimente și Comunicare;
– 2 posturi inspector de specialitate în cadrul Biroului Achiziții, Investiții, Marketing și Dezvoltare;
– 1 post inspector de specialitate în cadrul Biroului Administrativ și Resurse Umane;
– 1 post inspector Resurse Umane în cadrul Biroului Administrativ și Resurse Umane;
– 1 post inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Economic.
 
 
DOSARELE DE CONCURS pentru înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs (formular pus la dispoziție la momentul depunerii dosarului);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie ;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății;
g) curriculum vitae;
 
CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE:
În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
CONDIȚIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE ȘI BIBLIOGRAFIA sunt prezentate în cadrul documentului atașat.
 
CONCURSUL SE VA ORGANIZA CONFORM CALENDARULUI URMĂTOR:
Depunerea dosarelor se va face până la data de 30.08.2019, ora 15⁰⁰, la sediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
Proba scrisă se va desfășura în data de 09.09.2019, ora 10⁰⁰, iar proba interviu se va desfășura în data de 13.09.2019, ora 10⁰⁰, la sediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 
Informații suplimentare la sediul instituției din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, pe site-ul www.centrulcultural@sector5.ro și la tel. 0756 144 831.

descarcă Anunț concurs conform H.G. 286/2011

DISTRIBUIE ARTICOLUL